Regulamin najmu hot desk i biurka dedykowanego - coworkingrzeszow.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług (najmu/rezerwacji) na terenie budynku: ul Stroma 16, 35-304 Rzeszów.
 2. Regulamin obowiązuje osoby korzystające z oferowanych przez Wynajmującego usług na terenie budynku: ul Stroma 16, 35-304 Rzeszów.
 3. Adres serwisu: https://coworkingrzeszow.pl/
 1. Definicje
  • Regulamin – ninijeszy regulamin najmu hot desk i biurka dedykowanego- coworkingrzeszow.pl
  • Coworking – usługa najmu miejsca przeznaczonego do pracy.
  • Wynajmujący – Sintra Consulting Poland Sp. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie, ul Stroma 16.
  • Użytkownik – osoba wynajmująca i korzystająca z usług Wynajmującego, która wykupiła daną usługę oferowaną przez Wynajmującego i podpisała umowę najmu.
  • Budynek – budynek mieszczący się przy ul Stroma 16, 35-304 Rzeszów, wraz z przynależną do niego działką.
  • Umowa – umowa określająca zasady Coworkingu.
  • Dni powszednie – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Zasady ogólne
  1. Budynek jest dostępny w dni powszednie od godziny 8:00 do 20:00. Na specjalne życzenie Użytkownika Budynek może być udostępniony dłużej również oraz w weekendy (wedle ustaleń).
  2. Budynek zostaje udostępnione Użytkownikowi po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego (przynajmniej dzień wcześniej).
  3. Użytkownik ma możliwość zapraszania gości ale po wcześniejszym zgłoszeniu takiej sytuacji do Wynajmującego. 
  4. Na terenie Budynku mogą znajdować się zwierzęta domowe. Użytkownik korzystając z Coworkingu wyraża na to zgodę. Wprowadzenie zwierząt domowych Użytkownika do Budynku wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym. 
  5. W trakcie użytkowania Budynku Użytkownik ma możliwość korzystania z urządzeń drukujących oraz innych dostępnych urządzeń biurowych . Ponadto Użytkownik może korzystać z następującego wyposażenia:
    • w pełni wyposażona kuchnia (piekarnik, chłodnia, zmywarka, ekspres do kawy, wyposażenie i przybory potrzebne do gotowania)
    • łazienka z prysznicem
    • duży salon
    • strefa rozrywki (PlayStation, mini-siłownia, TV, Internet, piłkarzyki, tenis stołowy)
    • przestronny ogród z tarasem oraz grill
    • możliwość organizacji spotkań biznesowych i towarzyskich (po uzgodnieniu z Wynajmującym)
    • dostęp do firmowej biblioteczki
    • dostęp do sprzętu do prezentacji: (rzutnik, nagłośnienie)
  6. Aktualny wykaz wyposażenia dostępnego dla Użytkownika można uzyskać od Wynajmującego. Wynajmujący ma prawo zmieniać wykaz dostępnego wyposażenia, przy czym zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy ani niniejszego Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy
  1. Umowa może zostać zawarta w formie umowy stałej lub umowy doraźnej.
  2. Umowa stała zawierana jest na co najmniej 3 następujące po sobie miesiące kalendarzowe.
  3. W ramach umowy stałej, Strony ustalają ilość czasu korzystania z Coworkingu przez Użytkownika w miesiącu. Szczegółowy harmonogram korzystania z Coworkingu Użytkownik przesyła Wynajmującemu co najmniej 3 dni przed pierwszym planowanym wykorzystaniem Budynku w danym miesiącu kalendarzowym.
  4. Wynajmujący zobowiązany jest zapewnić Użytkownikowi korzystającemu z umowy stałej możliwość korzystania z Coworkingu zgodnie z harmonogramem.
  5. Umowy doraźna zawierana jest bezpośrednio przed umożliwieniem Użytkownikowi korzystania z Coworkingu, z jednoczesnym ustaleniem harmonogramu korzystania z Coworkingu.
  6. Pierwszeństwo korzystania z Budynku mają Użytkownicy, którzy zawarli umowę stałą.
 4. Świadczone usługi
  1. Przedmiotem usługi świadczonej przez Wynajmującego jest udostępnienie Użytkownikowi  Budynku w zakresie :
   • udostępnienie stanowiska pracy: biurko wraz z szufladami, krzesło obrotowe, monitor, klawiatura oraz myszka
   • wyposażenia przeznaczone do wspólnego użytkowania
   • kuchni oraz miejsc przeznaczonych do odpoczynku (salon, taras)
   • mediów
   • Internetu WiFi
  2. Wynajmujący ma możliwość wyboru trzech opcji:
   1. HOT DESK – koszt wynajmu wynosi 60 PLN netto za dzień
   2. BIURKO DEDYKOWANE – koszt wynajmu biurka dedykowanego wynosi:
    • tydzień: 250 PLN, koszt za dzień: 50 PLN netto
    • dwa tygodnie: 400 PLN, koszt za dzień: 40 PLN netto
    • miesiąc: 800 PLN, koszt za dzień około 36 PLN netto
   3. ORGANIZACJA WYDARZENIA – koszt jednorazowego wynajmu biura z przeznaczeniem na organizację wydarzenia bądź innych eventów do 30 osób wynosi 1 999 PLN netto

    Odrębny regulamin dotyczący organizacji wydarzeń na terenie budynku: ul Stroma 16, 35-304 Rzeszów znajdziesz tutaj. (link)

  3. Wpłaty za określoną opcję najmu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego. Zapłatę z tytułu umowy doraźnej należy wykonywać w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia. W przypadku umowy stałej, płatności dokonywane są za każdy miesiąc oddzielnie, w terminie jednego dnia od uzgodnienia harmonogramu korzystania z Coworkingu.
  4. W przypadku udostępnienia Budynku poza godzinami 8.00-20.00 w Dni Powszednie, cena usługi ustalana będzie indywidualnie.
  5. Wynajmujący ma prawo zmienić ceny usługi, poprzez wprowadzenie zmiany do niniejszego Regulaminu. Zmienione ceny obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po takiej zmianie Regulaminu.
  6. Podane ceny zostaną powiększone o podatek od towarów i usług, zgodnie z aktualnie obowiązująca stawką.
 5. Internet WiFi
  1. Użytkownik ma dostęp w biurze do nielimitowanego Internetu WiFi, do którego hasło otrzyma po zawarciu umowy z Wynajmującym.
  2.  Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim haseł do WiFi.
  3. Korzystając z udostępnionego Internetu zabrania się pobierać, udostępniać czy w jaki inny sposób rozpowszechniać materiały czy treści niezgodnych z prawem bądź w sposób niezgodny z prawem.
  4. Korzystając z udostępnionego Internetu zabrania się pobierać do celów rozrywkowych plików, materiałów o dużej wadze, które będą spowalniać Internet. 
  5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy starty spowodowane wolno działającym bądź niedziałającym Internetem.
  6. Użytkownika nie może korzystać ze sprzętu komputerowego bądź innych urządzeń znajdujących się na terenie biura w sposób narażający Wynajmującego oraz Sintra Consulting Poland Sp. Z O.O. na jakiekolwiek szkody wizerunkowe czy finansowe.
 6. Prawa i obowiązki
  1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  2. Użytkownik podczas przebywania na terenie biura (budynek wraz z ogrodem) zobowiązany jest do przestrzega obowiązujących w Budynku zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się w Budynku , jak również mienia osób przebywających na terenie Budynku .
  4. Użytkownik zobowiązany jest do traktowania innych użytkowników Budynku z należytym szacunkiem oraz przestrzegania wszelkich zasad kultury osobistej. Zachowanie Użytkownika i gości go odwiedzających nie może zakłócać pobytu innych osób przebywających na terenie Budynku, w szczególności nie może utrudniać wykonywania pracy przez te osoby.
  5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o czystość przebywając na terenie biura. Stan wynajmowanej powierzchni po każdorazowym  zakończeniu korzystania z niego przez Użytkownika  powinien być niepogorszony w odniesieniu do stanu w chwili rozpoczęcia Coworkingu.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności. W przypadku braku płatności w terminie, Wynajmujący ma prawo odmówić udostępnienia Budynku.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności o innych osobach przebywających na terenie Budynku.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim wszelkich haseł i dostępów udostępnionych przez Wynajmującego.
  9. Użytkownik przebywająca na terenie Budynku ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go gości.
  10. Użytkownik nie może odstąpić udostępnionego mu stanowiska pracy osobom trzecim.
  11. Użytkownik nie może rejestrować pod adresem Budynku swojej własnej firmy czy działalności, ani podawać adresu jako miejsce oferowanych przez niego usług.
  12. Użytkownik korzysta z udostępnionego sprzętu sportowego na własne ryzyko i odpowiedzialność. Użytkownik może rozpocząć ćwiczenie tylko, jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do danego rodzaju aktywności ruchowej. Wynajmujący nie ma ani prawa, ani obowiązku kontroli stanu zdrowia Użytkownika, ani sposobu wykonywania przez niego ćwiczeń.
  13. Użytkownik ponosi odpowiedzialności za szkody materialne powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu do ćwiczeń oraz innych urządzeń rekreacyjnych oraz wyposażenia Budynku.
  14. Wynajmujący może odmówić ponownego udostępnienia usługi osobie, która podczas wcześniejszego korzystania z Coworkingu  naruszył regulamin niszcząc mienie, wyrządzając szkodę pracownikom lub innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie Budynku.
  15. Wynajmujący może odmówić wpuszczenia gościa Użytkownika, który podczas poprzedniego pobytu na terenie Budynku rażąco naruszył regulamin niszcząc mienie, wyrządzając szkodę pracownikom lub innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie Budynku.
  16. Wynajmujący oraz inne osoby będące w budynku mogą odmówić wpuszczenia na teren biura Użytkownika będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
  17. Wynajmujący nie odpowiada za pozostawione na terenie biura rzeczy wartościowe bądź pieniądze należące do Użytkownika bądź jego gości.
  18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z oferowanych usług ze względu na okoliczności niezależnych od Wynajmującego takie jak np. awaria prądu czy inne tego typu awarie.
  19. Wynajmujący zobowiązuje się do prawidłowego i zgodnego z prawem oraz regulaminem świadczenia oferowanych usług w ramach coworkingu.
  20. Wynajmujący zobowiązuje się do prawidłowego i zgodnego z prawem oraz regulaminem świadczenia oferowanych usług w ramach coworkingu.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin obowiązuje od daty zamieszczenia go w serwisie internetowym coworkingrzeszow.pl 2022.
  2. Regulamin może zostać zmieniony przez Wynajmującego w dowolnym czasie.
  3. Wszelkie zmiany i aktualizacje dotyczące Regulaminu zaczynają obowiązywać z chwilą opublikowania zaktualizowanej wersji na stronach statycznych serwisu.
  4. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i jego treści można kierować do Wynajmującego mailowo lub telefonicznie.

   Telefon: +48 793 902 234

   Adres email: info@sintraconsulting.pl

  5. Wykonanie usługi podlega prawu polskiemu. 

Zorganizuj wydarzenie, spotkanie biznesowe lub after party
dla Twojej firmy w naszym biurze!

Sprawdź szczegóły organizacji wydarzenia.